• +421 33 551 1009
  • Pon - Pia 7:30 - 16:00
  • ambulancia@medisil.sk

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

    Cenník
Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz - I.skupina30€
Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz - II.skupina /profesionáli/40€
Vyšetrenie a potvrdenie športovca /+odbery+EKG/30€
Vyšetrenie na pilotný, potápačský preukaz, extrémne športy40€
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť športovca /bez laborat. vyšetrenia a EKG/15€
Vyšetrenie a potvrdenie na zbrojný preukaz50€
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia10€
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť zahraničného pacienta, pacienta bez zdravotného poistenia, cudzieho poistenca /vrátane odberu biologického materiálu/25€
Vyšetrenie zdravotného stavu a potvrdenie pre orgány činné v občianskom, súdnom, právnom a trestnom konaní20€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti /vstupná, výstupná, periodická prehliadka/ pre zamestnávateľa30€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz – napr. zváračský25€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred prácou, pobytom a štúdiom v zahraničí a pri návrate25€
Potvrdenie prihlášky na strednú alebo vysokú školu, nadstavba10€
Potvrdenie pre bytové, daňové účely, potvrdenie spôsob. právnych úkonov10€
Lekárska správa pre adopciu dieťaťa5€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne a iné nezdravotné účely20 €
Bodové ohodnotenie úrazu10€
Výpis zdravotnej dokumentácie pre zamestnávateľa15€
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely /tábor, internát, brigáda/10€
Mimoriadna preventívna prehliadka (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)30€
Nadštandardná preventívna prehliadka /základná PP+ rozšírené odbery biol. mat.+ EKG/30€
Nadštandardná preventívna prehliadka pri mimoriadnej PP50€
Podanie injekcie na vlastnú žiadosť cudziemu poistencovi3€
Vyšetrenie CRP priamo na ambulancii na žiadosť pacienta7€
EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta10€
Vystavenie zdravotného preukazu /výter z nosa, hrdla a konečníka/15€
Vyšetrenie krvného cukru glukomerom na ambulancii na žiadosť pacienta2€
Vyšetrenie skrytého krvácania vyšetrenie zo stolice FOB testom na vlastnú žiadosť7€
Odber materiálu /krv, moč, výtery/ na vlastnú žiadosť7€ +úhrada laboratóriu
Podanie jednej infúzie - naši poistenci8€
Podanie jednej infúzie - cudzí poistenci10€
Vystavenie duplikátu pri strate - zdravotný preukaz, OČR, priepustka, PN, recept, lekársky poukaz, výmenný lístok5€
Potvrdenie a vypísanie PN, pokračovania PN /lístok na peniaze/ pre úrad práce a sociálnych vecí a pre zahraničné poisťovne /pracujúci v zahraničí/, ak to nehradí sociálna poisťovňa2€
Návšteva na byte na žiadosť pacienta10€
Kopírovanie strany0,50€
Príplatok za vypísanie akéhokoľvek tlačiva na počkanie5€
Malý administratívny výkon1€